Skip to main content

privacy-policy

CZ Zásady zpracování
EN Privacy-policy

CZ Zásady zpracování osobních údajů

 Ochrana osobních údajů je prioritou naší společnosti, níže poskytujeme podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů v naší společnosti a o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další informace týkající se zpracování osobních údajů.Při zpracování osobních údajů dodržujeme v naší společnosti přísná pravidla a dbáme na to, aby k nim měli přístup jen oprávněné osoby. Bez Vašeho vědomí nepředáváme Vaše osobní údaje mimo strukturu naší organizace, mimo případy Vámi poskytnutého souhlasu, případně kdy nám to ukládá právní předpis nebo nás k tomu právní předpis opravňuje nebo pokud se jedná o náš oprávněný zájem.Prosíme o přečtení níže uvedených informací o zásadách zpracovávání osobních údajů. 1. Správce osobních údajů Oleg Klymyuk, IČ: 27100928, se sídlem Mezi Hřišti 952, Kralupy nad Vltavou, 278 01 (dále jen jako „Správce“) tímto informuje o účelu, rozsahu, době a právním titulu zpracování osobních údajů subjektů údajů, včetně přístupu k nim a o rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů na straně správce. Správce je provozovatelem serverů na síti internet – dále jen servery Správce. 2. Právní předpisy, pojmy Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/67 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Pro účely níže uvedených zásad uvádí správce následující pojmy Nařízení: • osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů).Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; • zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby; • zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;• pseudonymizace – zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě; • správce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; • příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli; • souhlas subjektu údajů – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů; • zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; • evidence – jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska; • výmaz osobních údajů – fyzické zničení nosičů, jejich fyzické vymazání nebo trvalé vyloučení z dalších zpracování; • omezení zpracování osobních údajů – označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu; • porušení zabezpečení osobních údajů – porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů; • dozorový úřad – nezávislý orgán zřízený členským státem EU, který je pověřen monitorováním uplatňování požadavků na ochranu osobních údajů; v ČR je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.     III. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. Základní účely zpracování osobních údajů Správcem jsou:• obchodní činnost Správce vyplývající z platných živnostenských oprávnění. Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:• identifikační údaje: titul, jméno a příjmení;• adresní údaje: telefon, e-mailová adresa;• další osobní údaje: číslo bankovního účtu“; technické údaje: uživatelské jméno, IP adresa. Správce nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení. Lhůty pro mazání osobních údajů registrovaných uživatelů serverů správce jsou následující:• v případě, kdy nebude uživatelem účet aktivován do 10 dnů od registrace, vyhrazuje si Správce právo účet zrušit a osobní údaje bez dalšího smazat,• v případě ukončení odběru zpráv či poskytování služeb registrovaným uživatelům si vyhrazuje Správce účet zrušit a osobní údaje bez dalšího smazat ve lhůtě ne delší než 60 dnů, ·veškeré ostatní lhůty pro zpracování osobních údajů se řídí zákonnými a smluvními podmínkami, na základě kterých takové osobní údaje Správce zpracovává. 3. Právní titul pro zpracování osobních údajů Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:• plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;• plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení; · oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 4. Zpracování se souhlasem Správce zpracovává osobní údaje na základě předběžného souhlasu, který je nezbytný pro:5.1. Zpracování pro účely marketinguOsobní údaje zpracováváme také pro účely marketingu, pokud máme k tomuto účelu udělený souhlas. Zpracování pro účely marketingu zahrnuje zejména: 5.1.1 Nabídku produktů a služebNabídky Vám na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat jak elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení.5.1.2. Předávání osobních údajů třetím stranámSprávce používá k vyhodnocování návštěvnosti serverů správce nástroje třetí strany – Google Analytics – podrobnéúdaje o této služby jsou k dispozici zde: https:// analytics.google.com.Poskytnutý souhlas k marketingovým účelům je dobrovolný, je však nezbytný pro poskytování individuálních nabídek našich produktů a služeb. Bez takto uděleného souhlasu Vám nemůžeme individuální nabídky poskytovat.Souhlas k marketingovým účelům trvá po dobu trvání smluvního vztahu se společností Správce a po dobu následujících 2 let po ukončení tohoto smluvního vztahu nebo do doby odvolání souhlasu.Souhlas je možné odvolat kdykoli na níže uvedených kontaktních spojeních Správce nebo přímo na elektronickém účtu každého uživatele. 5. Přístup k osobním údajům K osobním údajům má přístup pouze Správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatelé na základě smluvního vztahu se Správcem, a to pouze za stanoveným účelem zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými Správcem podléhají interním bezpečnostním předpisům Správce.Správce může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.Zpracovateli osobních údajů jsou poskytovatelé služeb souvisejících s provozem organizace Správce. 6. Předávání osobních údajů do třetích zemí Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí. 7. Práva subjektu údajů Každý subjekt údajů má podle Zákona a Nařízení tato práva: • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům; • právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, Nařízení – subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce; • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; • právo vznést námitku – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je zpracování prováděno, tj. je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce nebo je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany;• nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradě na automatizovaném zpracování – subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká; • právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno, přičemž tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 8. Cookies Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si uživatelem navštívené webové stránky mohou pamatovat jeho úkony a nastavení, aby nemusel tyto údaje zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.Servery správce používají cookies pro zachování informace o přihlášení registrovaného uživatele k serverům EBE v internetovém prohlížeči (po dobu do uzavření internetového prohlížeče, max. však po dobu 8 hodin). Dále servery EBE používají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti, reklamních serverů pro poskytování reklamy). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. 9. Kontaktní údaje pro subjekty údajů Pro výkon shora uvedených práv se může každý subjekt údajů obrátit na Správce telefonicky +420 731 723 005, +420 777 299 199, e-mailem na adresu klymyuk11@seznam.cz      

EN Privacy-policy

EN Privacy policy The protection of personal data is a priority of our company, below we provide detailed information about the principles of personal data processing in our company and why we process your personal data, what your rights are in connection with the processing of your personal data and other information regarding personal data processing.When processing personal data, we follow strict rules in our company and make sure that only authorized persons have access to them. Without your knowledge, we do not transfer your personal data outside the structure of our organization, except in cases of your consent, or when required by law or authorized by law, or if it is in our legitimate interest.Please read the personal information processing information below. 1. Personal data controller Oleg Klymyuk, IČ: 27100928, with its registered at Mezi Hřišti 952, Kralupy nad Vltavou, 278 01 (hereinafter referred to as the “Administrator”) hereby informs about the purpose, scope, time and legal title of processing personal data of data subjects, including access to them and scope the data subject’s rights relating to the processing of personal data by the controller. The Administrator is the operator of servers on the Internet – hereinafter referred to as the Administrator’s servers. 2. Legal regulations, concepts The controller processes personal data in accordance with valid legal regulations, ie Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data (hereinafter the „Act“) and with effect from 25 May 2018 also REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL (EU ) 2016/67 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) (“the Regulation”). For the purposes of the principles below, the administrator shall use the following terms of the Regulation: • personal data – all information about an identified or identifiable real person (data subject).An identifiable real person is an idividual who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to a specific identifier, such as name, identification number, location data, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or cultural elements. the social identity of that natural person; • special categories of personal data – personal data that reflect racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data to uniquely identify a natural person and health or sexual life or sexual orientation of a natural person;   • processing of personal data – any operation or set of operations with personal data or sets of personal data which is carried out with or without the aid of automated procedures such as the collection, recording, arrangement, structuring, storage, adaptation or modification, retrieval, inspection, use, disclosure by transmission, dissemination or any other disclosure, sorting or combination, restriction, deletion or destruction;   • pseudonymization – processing of personal data so that they can no longer be assigned to a specific data subject without the use of additional information, provided that this additional information is kept separate and subject to technical and organizational measures to ensure that it is not assigned to an identified or identifiable natural person ;   • controller – an individual or legal person, public authority, agency or other entity which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, that law may specify the controller concerned or specific criteria for its designation;• Recipient – an individual or legal person, public authority, agency or other entity to which personal data are provided, whether a third party or not; • consent of the data subject – any free, specific, informed and unambiguous expression of will by which the data subject gives his / her consent to the processing of his / her personal data by a statement or other obvious confirmation; • processor – a natural or legal person, public authority, agency or other entity that processes personal data for the controller; • records – any structured set of personal data accessible according to specific criteria, whether centralized, decentralized, or broken down by function or geography; • deletion of personal data – physical destruction of media, their physical deletion or permanent exclusion from further processing;   • restrictions on the processing of personal data – marking of stored personal data in order to limit their processing in the future;   • personal data breach – a breach of security that leads to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration or unauthorized provision or disclosure of personal data transmitted, stored or otherwise processed;   • Supervisory Authority – an independent body established by an EU Member State, which is responsible for monitoring the application of personal data protection requirements; in the Czech Republic, this body is the Office for Personal Data Protection. III. Purpose, scope and duration of personal data processing   The controller shall process the personal data of data subjects only to the extent necessary for the fulfillment of the specified purpose and only for the time necessary to achieve it, but no longer than for the period specified by the relevant legal regulations and in accordance with them.The basic purposes of the processing of personal data by the Administrator are: • business activities of the Administrator resulting from valid trade licenses. The administrator processes personal data to the following extent: • identification data: title, name and surname; • address details: telephone, e-mail address; • other personal data: bank account number „; technical data: username, IP address.   The controller does not process any special categories of personal data within the meaning of Article 9 of the Regulation.The deadlines for deleting personal data of registered users of administrator servers are as follows:• in the event that the account is not activated by the user within 10 days of registration, the Administrator reserves the right to cancel the account and delete personal data without further notice,• in the event of termination of subscription to messages or provision of services to registered users, the Administrator reserves the right to cancel the account and delete personal data without further notice within no more than 60 days, · all other deadlines for processing personal data are governed by legal and contractual conditions the Administrator processes the data. 3. Legal title for the processing of personal data The controller processes personal data on the basis of the following legal titles:• performance of the contract pursuant to Article 6, paragraph 1, letter b) Regulation;• fulfillment of the legal obligation according to Art. 6 par. 1 let. c) Regulation; · Legitimate interest according to Art. 6 par. 1 let. f) Regulation. 4. Processing with consent   The controller processes personal data on the basis of prior consent, which is necessary for: 5.1. Processing for marketing purposes We also process personal data for marketing purposes if we have given our consent for this purpose. Processing for marketing purposes includes in particular:   5.1.1 Offer of products and services Based on your consent, we may send you offers electronically, especially in the form of e-mail messages or messages sent to mobile devices. 5.1.2. Transfer of personal data to third parties The administrator uses detailed third-party tools – Google Analytics – to evaluate server traffic Details of this service are available here: https://analysis.google.com. The consent provided for marketing purposes is voluntary, but is necessary for the provision of individual offers of our products and services. We cannot provide you with individual offers without the consent granted in this way. The consent for marketing purposes lasts for the duration of the contractual relationship with the Administrator and for the next 2 years after the termination of this contractual relationship or until the revocation of the consent. The consent can be revoked at any time at the following contact links of the Administrator or directly on the electronic account of each user.5. Access to personal data Only the Administrator and persons who are employed by him in relation to him or by processors on the basis of a contractual relationship with the Administrator have access to personal data, and only for the specified purpose of processing. Access to and handling of personal data processed by the Administrator is subject to the Administrator’s internal security regulations.The controller may disclose the personal data of the data subject to third parties only in cases where this is required or permitted by law, otherwise only with the consent of the data subject.The processors of personal data are providers of services related to the operation of the Administrator’s organization. 6. Transfer of personal data to third countries The controller does not transfer personal data to third sides. 7. Rights of the data subject According to the Act and the Regulation, each data subject has the following rights: • the right to access personal data – the data subject has the right to obtain confirmation from the Administrator whether he is processing his personal data and, if so, he has the right to obtain access to this personal data; • the right to rectification or deletion, or restriction of processing, Regulation – the data subject has the right to request the Administrator to correct or supplement incorrect, resp. incomplete personal data, request the deletion of personal data, if the reason for their processing has lapsed or is not given, or request a restriction on the processing of personal data in connection with the resolution of the circumstances of personal data processing with the Administrator; • the right to data portability – the data subject has the right to obtain personal data concerning him provided to the Controller in a structured, commonly used and machine-readable format, and the right to transfer this data to another controller; • the right to object – the data subject has the right to object at any time to the processing of personal data if the processing is carried out, ie necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of public authority entrusted to the controller. or processing is necessary for the purposes of the legitimate interests of the Administrator or a third party; • not be the subject of a decision based solely on automated processing – the data subject has the right not to be the subject of any decision based solely on automated processing, including profiling, which has legal effects for him or is significantly affected by him in a similar way; • the right to lodge a complaint with the supervisory authority – the data subject has the right to lodge a complaint with the supervisory authority if it considers that the processing of his personal data has been violated, and this supervisory authority will be the Data Protection Office for data subjects residing in the Czech Republic. 8. Cookies Cookies are small data files, thanks to which the user visited the website can remember his actions and settings, so that he does not have to enter these data repeatedly. Cookies are not dangerous, but they are important for the protection of privacy. Cookies cannot be used to identify visitors to the site or to misuse login details.The administrator’s servers use cookies to preserve information about the registered user’s login to the EBE servers in the Internet browser (until the Internet browser is closed, but for a maximum of 8 hours). Furthermore, EBE servers use third-party cookies (eg Google Analytics for traffic analysis, advertising servers for providing advertising). These cookies are controlled by third parties and the operator does not have access to read or write this data.    9. Contact details for data subjects To exercise the above rights, each data subject may contact the Administrator by telephone +420 731 723 005, +420 777 299 199, by e-mail to klymyuk11@seznam.cz. or in writing to adresu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetový obchod je provozován podnikatelem

Sídla: Mezi Hřišti 952, 27801 Kralupy nad Vltavou 

Jméno a příjmení: Oleg Klymyuk

: 27100928

E-mail: klymyuk11@seznam.cz

Telefon: +420 731 723 005

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti , se sídlem , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen 

zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního 

košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení 

objednávaného zboží a 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako 

objednávka“). 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ; 

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti (dále 

jen „účet prodávajícího“); 

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ; 

bezhotovostně platební kartou; 

prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou. 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo 

pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího . 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti 

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese 

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží 

tohoto druhu obvykle používá, 

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 1 měsícu od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. 

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy. 

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na 

adrese , telefonicky na čísle či elektronickou poštou na adrese . 

7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 

7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit 

reklamační řád prodávajícího. 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 

 • 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení 

spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 1. DORUČOVÁNÍ 

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 

podobě a není přístupná. 

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty , 

telefon .